หนังสือราชการ ที่ ศธ 04140/1824

การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *