หนังสือราชการ ที่ ศธ 04140/1757

เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็น

ต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *